Archives

 • SPLANDES-2023
  Vol. 3 No. 1 (2023)

 • SPLANDES-2022
  Vol. 2 No. 1 (2022)

 • SPLANDES-2021
  Vol. 1 No. 1 (2021)

  Kapsamlı planlamadan Stratejik Planlamaya geçiş dönemini yaşayan ülkemiz planlama
  pratiğinde artık yeni kavramlar ve yaşanabilir çevreler için yeni dinamikler
  tanımlanmaktadır. Uluslararasılaşmanın bir gereği olarak küresel aktörlerin ortaya
  koydukları dinamikler, kentlerde yeni paradigma değişimini dayatmaktadır.
  Ekonomik büyümenin tetiklediği şehirleşme ile kentler, kontrolsüz artan nüfus, göç,
  çevresel kirlilik ve küresel ısınma ile afet riski gibi çok boyutlu sorunlar yumağı içinde her
  geçen gün yaşanabilir çevreler olmaktan uzaklaşmaktadır. Ülkemiz planlama ve tasarım
  pratiğinde mevcut planlama hiyerarşisi, yasal düzenlemeler, örgütlülük ve uygulama
  sorunları, konunun daha bütüncül ve çok yönlü değerlendirilmesini ve irdelenmesini
  zorunlu kılmaktadır.
  Günümüzde kentleşmenin doğal değerler üzerindeki olumsuz etkisini her geçen gün
  arttırması, kentleşmeye bağlı çevresel kirliliklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha
  fazla hissettirmesi gibi olumsuz gelişmeler, kenti oluşturan tüm ilgi gruplarını “ekolojik
  kent yenileme ve yaşanabilir sağlıklı kent” sürecini tanımlamaya yönlendirmiş ve bu
  doğrultuda sürdürülebilir kentleşme için Kentsel performans göstergeleri ve metrikler
  tanımlanarak çeşitli indexler ve tasarım rehberleri hazırlanmıştır.
  Akademik anlamda PLANLAMA VE TASARIM bilim ve meslek alanları, diğer bilim dalları
  ile de arakesitleri olan disiplinler arası ve çok disiplinli bir uğraş alanlarıdır. Bu çerçevede
  ilk sayısıyla Sekizgen Akademi çatısı altında yayın hayatına başlayacak olan Journal of
  Spatial Planning and Design (Mekansal Planlama ve Tasarım Dergisi), Araştırma ve Eğitim
  alanına katkıda bulunabilecek potansiyele sahip özgün araştırma makalelerini,
  deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergi olmanın
  amaçlarını taşımaktadır.